Sosyal Uygunluk politikası

 • Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum;

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, sosyal uygunluk kurallarını, gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartları ile entegre olarak sürekli izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,

 • Zorla ve Zorunlu İşçi Çalıştırma;

Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

 • Çocukların Çalıştırılması;

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve kanunlarda belirtilen asgari çalışma yaşının altında işçi çalıştırmamayı,

 • Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi/Disiplin Uygulamaları;

Kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

 • Ücretler ve Sosyal Yardımlar;

Çalışanların kanunlarda öngörülen tüm hakedişlerini, ücretlerini ve kazançlarını tam ve zamanında ödemeyi ve bunun ötesinde sosyal fayda sağlamayı,

 • Çalışma Saatleri;

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükler ile fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

 

 • Ayrımcılığın Önlenmesi;

Yabancı çalışan ve göçmen işçiler dahil, tüm çalışanlarımız arasında kesinlikle din, dil, ırk, renk, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımı yapmamayı, aksine, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği;

Çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimseyerek, iş kazası oluşumunu ve/veya sağlık bozucu durumlara karşı her türlü önlemi almayı,

 • Temsil Özgürlüğü;

İşçilerin temsil hakkına ve kendi temsilcilerini belirleme, sendikaya katılıp, katılmama hakkına saygı göstermeyi,

 • Çevre;

İlgili çevre kanun ve yönetmeliklerine uymayı, çevre üzerinde etkisi olabilecek faaliyetleri belirlemeyi ve çevre kirlenmesini önleyici tüm tedbirleri almayı,,

 • Tedarikçilerle İlişkiler;

Tedarikçilerimizin Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

 • Sosyal Sorumluluk;

Katma değer yaratacak ticari ve sosyal çalışmaları desteklemeyi,

 • Yönetim Sistemi;

Sosyal Uygunluk, İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi faaliyetlerini BSCI kurallarına uygun olarak yapılandırmayı, yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi ve talep edildiği takdirde politikalarını üçüncü taraflarla paylaşmayı,

taahhüt ederiz.